SHF Southern Whiz

Gazesel+ × HV Baroness

Purebred Arabian Stallion

Pedigree

Gazesel+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HV Baroness

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Notable Progeny

LF EursofabSHF Southern Whiz xFabrice

Follow us on Instagram